คุณสมบัติของนักกีฬาเซปักตะกร้อ

สโบเบ็ต

ปัจจุบันนี้กีฬาเซปักตะกร้อมีผู้คนจำนวนมากให้ความสนใจที่จะลองเข้ามาฝึกซ้อม  ฝึกเล่นเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีต่อตัวผู้เล่นเอง

กีฬาทุกประเภทนั้นผู้เข้าแข่งขันเองจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีต่อการเล่นกีฬา  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง  ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงคุณสมบัติของนักกีฬาเซปักตะกร้อที่ดี  ซึ่งนักกีฬาที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น  ควรที่จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. การมีวินัย
 2. การมีสัมมาคาราวะ
 3. มีความขยันหมั่นฝึกซ้อม  ฝึกฝน
 4. หมั่นศึกษาใฝ่หาความรู้
 5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 6. เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ฝึกและฟังคำแนะนำของผู้ฝึกสอนอย่างดี
 7. มีความหนักแน่น  อดทน  สู้และมีความเป็นตัวของตัวเอง
 8. เป็นคนที่มีทัศนะคติหรือเจตคติที่ดีต่อผู้อื่น
 9. เป็นคนที่มีเหตุผลและเป็นคนที่มีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์
 10. เป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬา  ช่วยเหลือผู้อื่น
 11. มีความรักในชื่อเสียงของตนเอง  รวมถึงสถาบันและประเทศชาติ
 12. มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
 13. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 14. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ส่วนตน

กีฬาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวผู้ฝึกสอนเองหรือแม้กระทั่งตัวผู้เล่นเองจำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีต่อตนเองและต่อส่วนรวม  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตนเองและต่อผู้พบเห็น  ซึ่งการมีคุณสมบัติที่ดีนั้นจะทำให้ผู้เล่นมีความอ่อนโยนไม่เป็นคนที่ก้าวร้าว  และที่สำคัญจะส่งผลให้ตัวผู้เล่นเองเป็นนักกีฬาที่เก่งได้ในอนาคต